04/17/2018 War End

秘密結社鷹の爪

vs
End War

Bà Tô Bang Hội

94 / 120
84.80%
84.80%
0 / 40 / 0 / 0
76 / 80
0 / 14 / 0 / 0
0 / 4 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Avg Destruction
Break Down
Total Attacks
3 Stars
Attacks Left
103 / 120
90.88%
90.88%
0 / 40 / 0 / 0
79 / 80
0 / 23 / 0 / 0
0 / 1 / 0 / 0
TH11
 
14
/
76
(
18%
)
11v11
23
/
79
(
29%
)