پاتوقه حاج احمد
1. farid.afg
2. rushi king 61% Fresh
No damage
2. ونوⓂ
1. H@R$HA 75%
No damage
3. Dawood Hakimy
6. Johncena C 100% Fresh
No damage
4. Raziq King
4. DHRUVA 100% Fresh
2. rushi king 97% Max
5. KING
5. ShaneMc 55% Fresh
1. H@R$HA 100% Max
6. Reza12
Unused
3. Harsha 100% Max
7. »»کوروش کویر««
1. H@R$HA 46% Fresh
4. DHRUVA 100% Max
8. kings of clash
10. king sparta 100% Fresh
No damage
9. رهگذر
9. arshaan 100% Fresh
8. শশ S@jib m@nd@l 37% Max
10. حجت
12. Achyutb 100% Fresh
7. Sajib mandal 100% Max
11. شبگرد کلش باز
11. subha 100% Fresh
6. Johncena C 100% Max
12. Hamid
15. Bhaijaan 100% Fresh
9. arshaan 77% Max
13. امید ۳۱۳
14. kittu 100% Fresh
5. ShaneMc 100% Max
14. wolf
Unused
13. wolverine 81%
15. Bhaijaan 100% Max
15. شیطان خشن
13. wolverine 100% Fresh
11. subha 74% Max